Onze school

Missie

De missie van onze katholieke school sluit aan op de missie van INNOVO: het bieden van een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.

Hiervoor leggen wij de basis van waaruit leerlingen en medewerkers zich goed en veilig kunnen ontwikkelen, met oog voor de belangen van het individu en met behulp van kansrijk, uitdagend en activerend onderwijs. Onderwijs dat uit gaat van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken maar daarbij ook rekening houdt met de specifieke behoeften op sociaal en emotioneel gebied van deze doelgroep.

We bereiken dit door de aan onze toevertrouwde leerlingen een arrangement aan te bieden op basis van;
-een brede ontwikkeling;
-eigentijds leren;
-passend onderwijs;
-in samenhang met buitenschoolse arrangementen.


Visie

Werken aan een brede ontwikkeling betekent de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en talentenontwikkeling voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden (bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en op de wereld). Er vindt afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de brede behoefte van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd.

Eigentijds leren is procesgericht, zelfverantwoordelijk, betekenisvol en samen leren in een rijke leeromgeving (binnen of buiten de school). Daarbij gebruikmakend van alle hulpmiddelen om het onderwijs voor de leerling en leerkracht variërend en inspirerend te laten zijn.

Passend onderwijs is voor ons het continu proces van onderwijs- en zorgaanbod dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van elke leerling. Dit aanbod is afhankelijk van de mogelijkheden en de ambities van de school. Het uitwerken van een realistisch zorgprofiel is een voorwaarde voor een verantwoord onderwijs- en zorgaanbod en de haalbaarheid van de gestelde doelen.

Samenhangende arrangementen verbreden de functie van onderwijs én zorg voor de basisschoolleerling. Het is een gevarieerd en op elkaar afgestemd aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en ontspanning, binnen en buiten schooltijd. Hiervoor zijn educatieve partners nodig die een aanbod realiseren op basis van gedeelde pedagogische uitgangspunten.