VVE

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en peuterspeelzaal/school, waarin ouders en peuterspeelzaal/school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling) en elkaar daarbij ondersteunen en versterken.
De belangstelling die de instelling/school heeft voor de thuissituatie van de kinderen, is belangrijk voor de ontwikkeling en is tevens een voorwaarde voor de ouderbetrokkenheid thuis. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid thuis het sterkst samen hangt met de cognitieve ontwikkeling bij jonge kinderen. Het verrichten van hand- en spandiensten voor school levert weinig of niets op voor het leren van het kind. De interactie tussen ouders en kinderen is een sterkere voorspeller van leerresultaten dan de mate waarin ouders op school actief zijn (Desforges & Abouchaar, 2003).
 
Doel van ouderbetrokkenheid is dat alle partners (ouders, leerling en leidster/leerkracht) samen werken, zodat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen. Dit betekent:
                = samen verantwoordelijkheid nemen
                = elkaar ondersteunen en versterken.
 
Uitgangspunt van ouderbetrokkenheid betekent uitgaan van de kracht van ouders en aansluiten bij wat ouders zelf weten en kunnen (zie buffers van vd Pas).
 
 In voorliggend Partnerbeleidsplan Ouderbetrokkenheid in VVE Heerlen hebben peuterspeelzaal Pino en basisschool St. Paulus, conform de criteria van de onderwijsinspectie op ouderbetrokkenheid, beschreven hoe binnen het koppel de ouderbetrokkenheid is ingericht / vormgegeven.
 

De rol van de ouders

Piramide betrekt de ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Zij worden gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er op school wordt gedaan. Dit schooljaar gaan wij, samen met Peuterspeelzaal Pino, verder met de pilot VVE Thuis. Hierbij krijgen de ouders een actievere rol bij het uitvoeren van de VVE-programma in de thuissituatie. Daarnaast kunnen ouders geïnformeerd worden tijdens de spelinloop, als de kinderen binnenkomen.