Onze school

Missie

De missie van onze school is het bieden van eigentijds, toekomstbewust onderwijs als basis voor een leven lang leren. Onze slogan 'Kindcentrum Paulus … een sterk fundament voor jouw toekomst!' betekent voor ons de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen.
 
De kernwaarden van KC Paulus (fundament, levensvaardigheden, verbinding, kansen, zelfverantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling) hebben een directe relatie met het onderwijskundig profiel van onze school:

  • Een veilig schoolklimaat;
  • Basisvaardigheden op maat;
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld;
  • Zelfverantwoordelijkheid.

We streven naar onderwijs dat uit gaat van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, maar daarnaast ook rekening houdt met de specifieke behoeften op sociaal en emotioneel gebied van deze doelgroep.
 
Hiervoor leggen wij de basis van waaruit leerlingen en medewerkers zich goed en veilig kunnen ontwikkelen, met oog voor de belangen van het individu en met behulp van kansrijk, uitdagend en activerend onderwijs. We werken planmatig en opbrengstgericht aan alle basisvaardigheden en ontwikkelingsgebieden, waarbij er afstemming plaatsvindt over de organisatie van het leerproces op de brede behoeften van het kind.
 
Dit alles willen wij realiseren binnen een veilige omgeving waarin het welbevinden centraal staat, zodat we zorg kunnen dragen voor een goede overgang van PSZ naar BAO, van BAO naar VO en het voortdurend kunnen en mogen ontwikkelen van kwaliteiten en talenten.


Visie

Wij willen onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs bieden als fundament voor de toekomst. Dit onderwijs gaat uit van basisvaardigheden op maat, aangeboden in een veilig schoolklimaat.

Kindcentrum Paulus … een sterk fundament voor jouw toekomst!' betekent voor ons de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en talentenontwikkeling voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden (bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en op de wereld). Er vindt afstemming plaats over de organisatie van het leerproces op de brede behoeften van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd. Dit alles willen wij realiseren binnen een veilig schoolklimaat, waarin kinderen tot leren kunnen komen.
 
Om te zorgen voor een goede persoonlijke ontwikkeling willen we de kinderen helpen in de ontwikkeling van levensvaardigheden. We doen dit door de kinderen te begeleiden in de oriëntatie op zichzelf en de wereld om hen heen. Wij zijn een SWPBS-school en hanteren zodanig de schoolwaarden die voor ons leiden tot een veilige school met respectvolle relaties in gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 
Centraal in het leren staat de zelfverantwoordelijkheid in wederzijdse afhankelijkheid. Een kind is niet onafhankelijk, maar moet op zoek naar een goede balans van zelf doen en samen doen. Wij willen kinderen dan ook graag zelfverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, waarbij wij wel daar waar nodig sturen en de regie in handen houden. Het maken van eigen doordachte keuzes, het vergroten van de zelfstandigheid en het vergroten van het eigenaarschap vinden we hierbij heel belangrijk.
 
Passend onderwijs is voor ons het continu proces van onderwijs- en zorgaanbod dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van elke leerling. Dit aanbod is afhankelijk van de mogelijkheden en de ambities van de school. Het uitwerken van een realistisch zorgprofiel is een voorwaarde voor een verantwoord onderwijs- en zorgaanbod en de haalbaarheid van de gestelde doelen.
 
Samenhangende arrangementen verbinden de functie van onderwijs én zorg voor de basisschoolleerling. Het is een gevarieerd en op elkaar afgestemd aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en ontspanning, binnen en buiten schooltijd. We zien onze school dan ook als onderdeel in een groter geheel. Verbinding met partners is essentieel in het bieden van passend onderwijs en samenhangende arrangementen. We zoeken actief de samenwerking, stellen ons open voor de visie van anderen en willen ons blijvend ontwikkelen om in de behoeften te blijven voorzien.